Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas 2019 m. projektų paramai

Pagrindinis Lietuvių Fondo tiklas –
remti projektus bei veiklą, padedančią  išlaikyti lietuviškąjį paveldą
ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat
ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje.
Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato
organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų
bendruomenės naudai. Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas
remia šias sritis:

Švietimą:
Lietuvių Fondas tiki, kad išsilavinimas užtikrins lietuvių kultūros
puoselėjimą bei tęstinumą. Todėl pirmenybė teikiama tiems projektams,
kurie plėtoja lituanistinį švietimą, stiprina lituanistines mokyklas, ir
tiems moksliniams tyrimams, kurie padeda žinių pamatus ateinančioms
kartoms.

Kultūrą: Lietuvių
Fondas tiki, kad lietuviška kultūra – tai mus visus vienijanti gija.
Todėl pirmenybė teikiama projektams, pabrėžiantiems lietuvių kultūros
gyvybingumą, sukuriantiems galimybes kultūrinei raiškai ir
pritraukiantiems plačiąją visuomenę.

Bendruomenę: Lietuvių
Fondas tiki, jog asmenybėms išugdyti reikia tinkamos terpės. Todėl
Lietuvių Fondas pirmenybę teikia tiems projektams, kurie jungia ir
gausina lietuvių bendruomenę, sukuria sąlygas bendradarbiauti tiems,
kuriems svarbi lietuviška kultūra.

Jaunimą: Lietuvių
Fondas tiki, kad lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimo ateitis yra
jaunimo rankose. Todėl Fondas remia tuos projektus, kurie jaunųjų narių
širdyse žiebtų meilę lietuvybei, lietuvių kultūrai, skiepytų
bendruomeniškumo jausmą. Vienas iš svarbiausių Fondo prioritetų yra
parama jaunimo organizacijoms, vasaros stovykloms, jaunimo pasirodymams
ir kitiems bendrą jaunimo veiklą skatinantiems projektams.

Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

Paraiškos projektų paramai priimamos 2019 m. sausio 15 d. – balandžio 1 d. 

Lietuvių Fondo paramos paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Daugiau informacijos ir elektroninę paramos prašymo anketą rasite adresu http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

Jaunimo reikalų departamento informacija