Skelbiamas 2019 m. Jaunimo savanoriškos tarnybos programų savivaldybėse finansavimo konkursas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Departamentas) vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio direktorių 2019 m.
kovo 22 d. įsakymu Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos
programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio
konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. kovo 23 d. paskelbtu
Teisės aktų registre Jaunimo  savanoriškos tarnybos programų finansavimo
savivaldybėse 2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslai:

 • finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO)
  organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo
  savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d.
  įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo
  tvarkos aprašo patvirtinimo“

Finansuojamos JST veiklos, kurias sudaro:

 • potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
 • JST proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
 • savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
 • mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;
 • mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams

Programų priėmimo pradžia – 2019 m. kovo 23 d.

Programų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 23 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienai programai galima
skirti suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienai
programai galima skirti lėšų suma – 900 (devyni šimtai) Eur. Visa
Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 53 000
(penkiasdešimt trys tūkstančiai) Eur.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje arba JRD finansavimo konkursų skiltyje.

Pagal Nuostatų 22 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

 • dokumentas, patvirtinantis, kad
  pareiškėjo vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų
  centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
 • mentoriaus (-ių) gyvenimo aprašymo (-ų);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio
  kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimas (-ai), kuris (-ie) turi būti
  patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti
  pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Nuostatų
  nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku
užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir
Nuostatų 22 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt.
Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai
privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus
kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti
naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas
programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas
elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik
vieną paraišką su ne daugiau kaip 7 (septyniomis) programomis SVO
organizacijos veikloms vykdyti skirtingose savivaldybėse. Kiekvienos
savivaldybės programai turi būti pateikiami atskiri veiklų planai ir
sąmatos. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška,
kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 24
punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti programų vertinimo
skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų
taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas
pareiškėjo iniciatyva negalimas.

Paraiškų teikimo klausimais darbo
dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.30 val. – 17.30 val.,
penktadienį 8.30 val. – 15.30 val.) elektroniniu paštu ir telefonu
konsultuoja Departamento vyresnioji patarėja Justina Lukaševičiūtė,
elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt, tel. (8 5) 246 1355 ir programų vadovė Milda Lukoševičiūtė, elektroninis paštas milda.lukoseviciute@jrd.lt, tel. 8 633 21906.

Informuojame, kad pateiktų programų 2019
m. konkursams atitiktį formaliesiems kriterijams ir turinio ir lėšų
planavimo vertinimus atliks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Atlikti vertinimai bus
pateikti Departamento direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri
priims sprendimą dėl programų finansavimo.

Daugiau informacijos apie programų
administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo
ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse .

Informacija apie konsultacijas rasite čia

JRD informacija