Skelbiamas 2019 m. nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursas

Kviečiame nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) teikti
paraiškas 2019 m. NVO projektų finansavimo konkursui (toliau –
Konkursas). NVO projektų paraiškas Konkursui gali teikti
nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės
registruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste.

Lėšos projektui skiriamos vadovaujantis:

 • vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo
  konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių miesto
  savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d.
  įsakymu Nr. A-523 ir kitais teisės aktais;
 • atsižvelgiant į einamųjų metų prioritetus.

NVO rėmimui iš Savivaldybės biudžeto skirta 32,5 tūkst. Eur lėšų
suma. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
nevyriausybinių organizacijų koordinatorius.

2019 metų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso prioritetų sąrašas:

 1. Šiaulių, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio gerinimas.
 2. Socialiai pažeidžiamų, vienišų, senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas.
 3. Pagalbos vaikui ir šeimai plėtra.

Paraiškų teikimo reikalavimai:

 • pareiškėjas vienam Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką;
 • teikiama popierine forma, užpildyta kompiuteriu ir pasirašyta
  įgaliotų asmenų, elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu
  elektroniniu parašu); elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodytu
  adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos;
 • paraiška teikiama pagal nustatytą formą (Paraiškos forma);
 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo
  vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėju vardu,
  nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei
  pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su paraiška teikiami
  dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiami pareiškėjo
  vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, patvirtinti
  dokumentų vertimai į lietuvių kalbą bei šių dokumentų užsienio kalba
  kopijos. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai
  susegti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka, dokumentų kopijos
  pasirašytos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę
  veikti pareiškėjo vardu, dokumentų kopijos patvirtintos tikrumo žyma.

Kartu su paraiška pateikiama:

 • VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 • bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės
  apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės
  apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
 • laisvos formos pažyma apie projekto buhalterio, savarankiškai
  teikiančio buhalterinės apskaitos paslaugas (atlygintinai arba
  neatlygintinai), gebėjimą vesti projekto buhalterinę apskaitą ir
  tinkamai atsiskaityti už lėšas projektui įgyvendinti;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio
  asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta
  jo kopija;
 • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti
  pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių,
  nurodytų Nuostatų 20 punkte;
 • jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 9 punktą;
 • jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį gali būti pateikta
  preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas
  (neprivaloma);
 • kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti,
  jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus
  dokumentus.

2019 m. prioritetai

Nuostatai

Paraiškos forma

Sutartis

Paraiškų pateikimo terminas ir vieta – nuo 2019 m. balandžio 17 d.
iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.45 val. Paraiškas priimamos ir
registruojamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamojo 16
kab. (Vasario 16-osios g. 62, 76295, Šiauliai). Jei paraiška pateikiama
paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti
ne vėlesnė kaip 2019 m. gegužės 17 d. 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
(nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Neringa
Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. (8 41) 596 308, el. p. neringa.zavackiene@siauliai.lt