VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS 2019 M.

2019 m. spalio 1 d. Šiaulių m. VVG
planuoja skelbti papildomą kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos
plėtros projektų atrankai Šiaulių m. vietos plėtros strategijos – TIKSLO
Nr. 1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant
savanorišką veiklą, UŽDAVINIO Nr. 1.3. Užtikrinti jaunų asmenų
socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę –
įgyvendinimui.

Taisykliu+1+priedas_Siauliu VVG_planas_2019